Algemene Gebruiksvoorwaarden

Deze via het adres https://www.yousense.com/ toegankelijke website (hierna te noemen de “Website”) wordt gepubliceerd en beheerd door de vennootschap Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement (bedrijfsidentificatienummer: 420 542 151 00030) – 3-7 place de l’Europe – 78140 Vélizy-Villacoublay Frankrijk (hierna te noemen “Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement”).

Door zich toegang te verschaffen tot de Website en hier op te browsen accepteert u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV”). Door zich via welk middel dan ook (met name computer, mobiele telefoon, tablet, enz.) toegang te verschaffen tot de Website erkent de Gebruiker kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze zonder voorbehoud na te leven.

1.   Begripsbepalingen

Onderstaande termen, zowel in enkel- als meervoud, hebben de volgende betekenis:

 • Persoonsgegevens”: verwijst krachtens artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 (hierna te noemen “AVG”) naar: “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”. Onder de Persoonsgegevens vallen met name de gegevens waarmee de Gebruikers geïdentificeerd kunnen worden.
 • Gebruiker”: verwijst naar iedere persoon die zich toegang verschaft tot de Website (bijvoorbeeld bezoekers) en wiens Persoonsgegevens vergaard kunnen worden.
 • Terminal”: verwijst naar de verschillende dragers via welke de Website toegankelijk is. Onder Terminals worden met name verstaan smartphones, tablets, microcomputers via internet (PC of Apple) en ieder object dat op een ander object en op internet aangesloten/aansluitbaar is.

 

2.   Onderwerp

Deze AGV hebben tot doel de voorwaarden vast te stellen voor de toegang, de terbeschikkingstelling en het gebruik van de Website, van zijn functionaliteiten en van zijn contents door de Gebruikers.

Een Gebruiker die weigert zich aan de AGV te houden, dient zichzelf geen toegang tot de Website te verschaffen en deze niet te gebruiken.

Deze AGV vormen een juridisch bindende overeenkomst en zijn inroepbaar voor de Gebruikers die, op welke wijze dan ook, zich toegang verschaffen tot, browsen op en gebruik maken van de Website.

3.   Persoonsgegevens

4.Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement vermazelt Persoonsgegevens van de Gebruikers in het kader van hun browsen op de Website.

De Persoonsgegevens worden vergaard, verwerkt, geregistreerd en opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en met name met de gewijzigde Franse wet van 6 januari 1978 en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679.

Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement verzoekt de Gebruikers het Privacybeleid te raadplegen om te weten hoe de Persoonsgegevens verwerkt worden in het kader van hun toegang tot, en het gebruik van de Website en wat hun rechten betreffende deze verwerking zijn: Privacybeleid.

5.   Intellectuele eigendom

Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement is met name de houder van de domeinnaam https://www.yousense.com/.

Deze Website is een intellectueel werk: de Website en alle elementen die hier deel van uitmaken (al dan niet bewegende beelden, illustraties, foto’s, geluiden, knowhow, teksten, grafische elementen, enz.), hierbij eveneens inbegrepen de softwareprogramma’s en databases (hierna te noemen de “Content”), worden met name beschermd door het recht van intellectuele eigendom, in het bijzonder door het auteursrecht, het recht inzake tekeningen en modellen en de merkenrechten.

Tenzij anders vermeld, zijn de rechten van intellectuele eigendom over de Content aldus de exclusieve eigendom van Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement , van een andere vennootschap van de groep waartoe Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement behoort, van een derde of van een partner die aan Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement de gebruiksrechten verleend heeft. Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement verleent geen enkele licentie of sublicentie over de Content, ook niet slechts gedeeltelijk, noch enig recht anders dan dat op het gebruik van de Website volgens de voorwaarden van deze AGV.

De Gebruiker erkent deze rechten en verbindt zich deze na te leven. Ieder(e) gebruik, wijziging, reproductie, extractie, afbeelding of vertaling van de Content, zelfs gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, is strikt verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement  of van de houder van het beschermde element.

Iedere niet-geautoriseerde reproductie van literaire, muzikale, audiovisuele of fotografische werken en meer in het algemeen ieder werk dat beschermd zou kunnen zijn door het recht op intellectuele eigendom, toegankelijk via de Website, is verboden op straffe van civiele en/of strafrechtelijke sancties, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L 122-4 van het Wetboek van intellectuele eigendom, tenzij deze reproductie uitsluitend voor privé doeleinden gebruikt wordt.

Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement, of enige andere houder van deze rechten, kan maatregelen of acties, ook gerechtelijke, ondernemen om een inbreuk op zijn rechten van intellectuele eigendom te doen stoppen en behoudt zich het recht voor om in geval van een dergelijke inbreuk een schadeloosstelling te eisen.

CREDITS

6.   Hyperlinks

Voor iedere aanmaak van links naar de Website, iedere framing van de Website en meer in het algemeen ieder gebruik van een element dat deel uitmaakt van de Website is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement en deze kan deze toestemming op ieder moment naar eigen goeddunken intrekken.

Geen van de websites met een hyperlink naar de Website staat onder controle van Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement . Om die reden wijst Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement elke (met name redactionele) aansprakelijkheid betreffende deze websites af.

7.   Cookies

Om informatie met betrekking tot de in het kader van het browsen vergaarde cookies te verkrijgen, worden de Gebruikers verzocht het Privacybeleid en het document “Cookie Banner” te raadplegen.

8.   RSS-FEED

Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement stelt de Gebruikers voor zich in te schrijven op RSS-feeds waarmee zij op de hoogte kunnen blijven van de op de Website gepubliceerde artikelen. De feed wordt automatisch of via handmatig verversen in de webbrowser van de Gebruikers of hun e-mailprogramma geüpdatet, afhankelijk van de door hen gekozen inschrijvingsopties.

De Gebruikers kunnen zich op ieder moment afmelden van een RSS-feed door deze uit hun browser en/of hun e-mailprogramma te verwijderen.

Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement kan via deze RSS-feeds geen gegevens over de gebruikers verkrijgen. Om technische redenen kent Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement alleen het aantal personen dat is ingeschreven op zijn RSS-feed.

9.   Wijziging

Voor het gebruik van de Website gelden de op het moment van het gebruik geldende AGV.

Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement behoudt zich de mogelijkheid voor de AGV zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. Om op de hoogte te blijven van deze eventuele wijzigingen, wordt het de Gebruikers aangeraden de AGV regelmatig door te lezen.

10.                 Gedrag van de gebruikers

De Gebruikers verbinden zich deze AGV na te leven.

De Gebruikers verbinden zich in het bijzonder zich te gedragen in overeenstemming met alle bepalingen van deze paragraaf en met name:

 • Geen valse identiteit te gebruiken om derden te misleiden en geen valse, gestolen of onjuiste contactgegevens aan Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement door te geven;
 • Geen schade aan personen te berokkenen via de Website;
 • Geen hyperlink richting de Website op te zetten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement;
 • Geen schade toe te brengen aan de reputatie van Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement of van andere Gebruikers via de Website;
 • Geen contents te verspreiden met een lasterlijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend, gewelddadig of tot geweld aanzettend, politiek, racistisch of xenofoob karakter of die, in algemene zin, indruisen tegen de geldende wetten en regelgevingen of goede zeden;
 • Niet te trachten de kwetsbaarheid van de Website te onderzoeken of te testen of zonder toestemming de veiligheids- en authenticatiemaatregelen te schenden;
 • De Website of de met de Website verbonden servers of netwerken te verstoren of te onderbreken of de vereisten, procedures, regels of regelgevingen van de met de Website verbonden netwerken te schenden;
 • Geen schade (trachten) toe te brengen aan het gebruik van de door de Website voorgestelde diensten;
 • Geen onnodige, gevoelige of van derden afkomstige persoonlijke, professionele of vertrouwelijke informatie te verspreiden;
 • Geen op/via of met behulp van de Website verkregen persoonsgegevens te verwerken en met name zich te onthouden van het vermazelen of misbruiken van, of op enige wijze inbreuk maken op de privacy of de reputatie van de andere Gebruikers of enige natuurlijke of rechtspersoon.

De gebruikers dienen de regels betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot de contents van de Website na te leven, of dit nu de intellectuele rechten van Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement of die van derden betreft.

Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement kan op ieder moment en om welke reden dan ook alle middelen aanwenden om, zonder voorafgaande kennisgeving, een einde te maken aan het gebruik van de Website door een Gebruiker, of van (een gedeelte van) de door de Website verstrekte diensten in geval van schending van deze AGV, onverminderd het recht dat Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement zich voorbehoudt om een schadeloosstelling van de Gebruiker te eisen indien deze Gebruiker deze AGV niet zou naleven.

 

11.                 Kwijting van aansprakelijkheid

De Gebruiker gebruikt de Website op eigen risico en hij erkent als enige voor dit gebruik aansprakelijk te zijn. Hij dient zichzelf te beschermen tegen de gevaren van internet en alle maatregelen te nemen die nodig zijn om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die zijn computer of zijn hardware zouden kunnen aantasten. De Gebruiker is zelf aansprakelijk voor de middelen waarmee hij zich toegang tot Internet en de Website verschaft.

Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement besteedt alle zorg en stelt alles in werking om via de Website kwaliteitsinformatie te verspreiden die regelmatig bijgewerkt wordt. Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement kan echter niet de juistheid en de volledigheid van al deze informatie garanderen. Bovendien kunnen er zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en veranderingen aan de Website worden aangebracht.

Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement kiest met zorg de op de Website weergegeven links naar andere websites, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de content van deze websites, hun rechtsgeldigheid, juistheid of functie, noch voor het gebruik dat de gebruikers hiervan zouden kunnen maken.

Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten of weglatingen of het niet beschikbaar zijn van informatie of diensten. Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement heeft slechts een inspanningsverplichting betreffende de informatie die deze ter beschikking stelt aan de personen die toegang hebben tot zijn Website. De Gebruiker erkent dan ook zelf aansprakelijk te zijn voor het gebruik van deze informatie en voor de gevolgen van dit gebruik.

Meer in het algemeen kan Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van de toegang tot of het gebruik van de op deze Website aanwezige informatie, wat de oorzaak, aanleiding, aard of gevolgen hiervan ook zijn.

Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van de toegang tot zijn Website, voor het onderbreken of beëindigen hiervan en van zijn diensten, voor het ontstaan van bugs of voor enige schade als gevolg van een frauduleuze toegang van een derde tot de Website.

12.                 Toegang tot de website

In geval van overmacht, computerproblemen, technische problemen of moeilijkheden in verband met de structuur van de telecommunicatienetwerken of in geval van onderhoudswerkzaamheden, zonder dat deze opsomming volledig is, kan de toegang tot (een gedeelte van) de Website opgeschort of beëindigd worden op eenvoudige beslissing van Eiffage Énergie Systèmes – Gestion et Développement.

13.                 Volledigheid

In het geval dat een van de clausules van deze AGV niet geldig zou zijn, met name als gevolg van een verandering van de wetgeving, een regelgeving of een gerechtelijke beslissing, dan zal dit in geen geval van invloed zijn op de geldigheid en de naleving van de andere clausules van de AGV.

14.                 Toepasselijke wet en bevoegde rechtbanken

Deze AGV vallen onder het Franse recht.

GESCHILLEN MET BETREKKING TOT HET BESTAAN, DE INTERPRETATIE, DE UITVOERING OF DE SCHENDING VAN DE AGV AFGESLOTEN TUSSEN 4. EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES – GESTION ET DÉVELOPPEMENT EN DE GEBRUIKER ZULLEN, OOK IN GEVAL VAN MEERDERE VERWEERDERS, ZONDER MINNELIJK AKKOORD ONDER DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN DE FRANSE RECHTBANKEN VALLEN. DEZE TOEWIJZING VAN DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID GELDT NIETTEGENSTAANDE MEERDERE VERWEERDERS OF EEN OPROEP IN VRIJWARING, ZELFS VOOR SPOEDPROCEDURES OF EEN CONSERVATOIRE PROCEDURE IN KORT GEDING OF DOOR MIDDEL VAN EEN VERZOEKSCHRIFT.